ทรง ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์

   ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ 


         ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้ว  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า  ดูกรภิกษุ  
ทั้งหลาย  เพราะทำในใจโดยแยบคาย  เพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคาย  เราจึงได้บรรลุ  
อนุตตรวิมุติ  จึงได้ทำอนุตตรวิมุติให้แจ้ง  แม้พวกเธอก็ได้บรรลุอนุตตรวิมุติ  ทำอนุตตรวิมุติ  
ให้แจ้ง  เพราะทำในใจโดยแยบคาย  เพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคาย.  
        ครั้งนั้น  มารผู้มีใจบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคด้วย  
คาถาว่า  
        ท่านเป็นผู้อันบ่วงมาร  ทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นของมนุษย์ผูกพันไว้แล้ว  ท่านเป็น  
ผู้อันเครื่องผูกแห่งมารรัดรึงแล้ว แน่ะสมณะ ท่านจักไม่พ้นเรา.  
        พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงมาร ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็น  
ของมนุษย์ เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร  ดูกรมาร  ท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว.  
        ครั้งนั้น  มารผู้มีใจบาปรู้ว่า  พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเรา ดังนี้แล้ว  
มีทุกข์ เสียใจ หายไปในที่นั้นเอง.


บทความทางพระพุทธศาสนา
การล่มสลายของอาณาจักรกวย.. [บทความพุทธศาสนา]
ชนชาติกวย กูย หรือส่วย สายพันธ์แห่งเผ่าพันธ์.. [บทความพุทธศาสนา]
วิกฤตเศรษฐกิจเป็นโอกาสของสังคม.. [บทความพุทธศาสนา]
การปฏิรูปและฟื้นฟูพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์.. [บทความพุทธศาสนา]
พุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ปัญญา.. [บทความพุทธศาสนา]
พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ.. [บทความพุทธศาสนา]
เรื่องของโลกนรก โลกมนุษย์ และโลกเทวดา.. [เรื่องของสามโลก]
เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
๑๒๕. ความจนเป็นทุกข์ในโลก.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
เรื่อง ตปุสสะภัลลิกะ ๒ พ่อค้า.. [เรื่องราวจากพระไตรปิฎก]
Copyright (c) ๒๐๑๗ . www.watpracharangsan.com | All rights reserved..
วัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๙-๙๐๘๘, ๐-๔๕๖๙-๙๓๔๖